Aktuelt - Jan 11, 2024

Omsetning på rekordnivå, men prisene er under press

Omsetningen i 2023 nådde 3 270 mill. kr., en liten nedgang på 2 % fra 2022.

Omsetning på rekordnivå, men prisene er under press

Surofi (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag) omsetter hvitfisk og skalldyr fra norske og utenlandske fiskere landet i Sunnmøre og Romsdal. Etter et solid rekordår i 2022 er det gledelig at også 2023 kom ut med omsetning på nær samme nivå, langt over det som var våre forventninger da året startet.

Hovedpunkter:
  • Omsetningen i 2023 nådde 3 270 mill. kr., en liten nedgang på 2 % fra 2022.
  • Det ble omsatt 142 804 tonn fisk og skalldyr (omregnet til rund vekt), en nedgang på 2 % fra året før
  • Synkende priser gjennom året

Den høye omsetningen også i 2023 skyldes at prisene i gjennomsnitt for året samlet sett var på nivå med året før samt at et forventet lavere kvantum av torsk (som følge av kvotenedgang) delvis ble kompensert av økt kvantum av andre arter, og da særlig hyse.

Sei, som historisk har vært en svært viktig art for fisket og omsetningen i vårt distrikt, er fortsatt den arten som gir høyest kvantum i vår omsetning. Det er likevel en bekymring at sesongfiskeriet utenfor Møre på vinteren har gått nedover, blant annet på grunn av manglende sildegyting. Det er derfor en mindre andel av seikvoten som fangstes i vårt nærområde. Dette påvirker også landingsmønsteret.

Prisene på hvitfisk påvirkes i stor grad av valutasituasjonen, siden det aller meste av produktene eksporteres. Svekkelsen av norske kroner i forhold til andre valutaer har derfor bidratt til å holde prisene høyere for flåten og sjømatnæringen som helhet enn de ellers ville vært. På tross av det har det for viktige arter som sei, hyse og de minste størrelsene av torsk vært et markant fall i prisene i siste halvår 2023. Svekket kjøpekraft hos forbrukerne i alle viktige eksportmarked har medført lavere etterspørsel og synkende priser mot slutten av året.

Synkende kvote på torsk i år og neste år i tillegg til usikkerhet om den videre prisutviklingen, demper forventningene fremover. Men det er viktig å huske at over tid har utviklingen i hvitfiskmarkedet vært svært positiv med økt etterspørsel og priser. Det er ingen grunn til å la pessimismen overta!

(For mer detaljert statistikk, se også Omsetningsrapport for 2023.

Omsetning siste 10 år Surofi

De blå søylene viser omsetning i verdi (1000 kr, se venstre akse)
Rød linje viser omsetning i kvantum (tonn, se høyre akse)
Grønn linje viser utvikling i gjennomsnittspris pr rundfisk kg (se høyre akse: F. eks. 100000 = 10 kr)

Utvikling i førstehåndspris (kr/kg)  på viktige fiskeslag i Surofi gjennom de siste 10 år

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.