Aktuelt - Jul 08, 2024

Setting av start- og akseptpriser påvirker auksjonsdeltakelsen

Etter to år med prøveordning konkluderer Nofima i sluttrapporten «Evaluering av auksjonsplikten for fryst torsk og sei», at auksjonsplikten fungerer som tiltenkt.

Setting av start- og akseptpriser påvirker auksjonsdeltakelsen

Surofi har bitt seg merke i et poeng under kapittel 4.5 «Store integrerte aktører». Der beskrives det hvordan rederier kan påvirke aksjonsdeltakelsen gjennom start- og akseptpriser.

Etter to år med prøveordning slår Nofima fast at auksjonsplikten fungerer. - Evalueringen er basert på to hele år – 2022 og 2023 – med delvis auksjonsplikt, og vi kan nåslå fast at ordningen har fungert, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg i Nofima.

Seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg i Nofima har ledet evalueringen i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS). Han understreker viktigheten av å sette startpriser noe lavere enn akseptpriser for å tiltrekke flere kjøpere og oppnå høyere sluttpriser.

Bedre auksjonspriser

«I en vitenskapelig artikkel har vi undersøkt hvordan setting av start og akseptpris påvirker sentrale forhold ved auksjonen (Sogn-Grundvåg et al., 2024). I analysen har vi benyttet data for fryst H/G sei fra Råfisklaget.

Resultatene som er statistisk signifikante viser at dersom startpris settes lavere enn akseptpris så øker sannsynligheten for salg gjennom auksjonen.

Dette betyr også at dersom et rederi ikke ønsker salg gjennom auksjon vil sannsynligheten for dette øke om startpris settes lik akseptpris.

Sannsynligheten for at to eller flere kjøpere deltar aktivt i auksjonen øker også når startpris settes lavere enn akseptpris.

Til slutt viser resultatene at oppnådd pris i auksjonen øker når startpris settes lavere enn akseptpris.»

Gjøre råstoff mer tilgjengelig

- Evalueringen av auksjonsplikten er basert på to hele år – 2022 og 2023 – med delvis auksjonsplikt, og vi kan nå slå fast at ordningen har fungert, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg i Nofima. Arbeidet med evalueringen er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Sogn-Grundvåg påpeker at andelen fryst råstoff tilbudt i auksjonene til Råfisklaget og Surofi økte betydelig i 2022 og 2023 sammenlignet med tidligere år.

Ordningen ble innført for å sikre åpen konkurranse om råstoffet, og har bidratt til at industrien i Norge får bedre tilgang. Hovedformålet med auksjonsplikten er å gjøre råstoff mer tilgjengelig i et åpent marked, inkludert for norsk foredlingsindustri.

Nofima-forskerne anbefaler å justere regelverket for å øke tilgjengeligheten av råstoff i auksjoner. En endring fra tilbudsplikt til reell auksjonsplikt, hvor for eksempel 50 prosent av hvert fartøys årlige landinger av fryst torsk og sei skal omsettes gjennom auksjon, kan sikre høyere verdiskaping og konkurranse.

Rapporten «Evaluering av auksjonsplikten for fryst torsk og sei» fra Nofima. Klikk her for å lese mer om rapporten. Les rapporten her.

Gå til siden for dynamiske minstepriser for en full oversikt over gjeldende dynamiske minstepriser.

Åpne vedlagt PDF i link under for å lese hele saken.