Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv 10 - 2023
Sirkulærbrev 1 - 2023 | Gjeldende fra: Jan 13, 2023

Gjeldende rentesatser 12. januar 2023

Ålesund, 12. januar 2023
Sveinung Flem, Adm.dir

Til fiskere, rederier og kjøpere.

Gjeldende rentesatser

Følgende rentesatser gjelder fra01.01.2023 og inntil videre:

Forsinkelsesrente 10,75 % p.a. (følger rente som fastsettes med hjemmel i forsinkelsesrenteloven)

Renten beregnes for perioden etter ordinært forfall (30 dager fra fakturadato) og frem til betaling mottas fra kjøper.  Renten beregnes og faktureres månedlig.

Forskuddsrente 7,75 % p.a.

Rentenberegnes for perioden fra forskudd utbetales fisker/reder og frem til ordinær oppgjørsdato.  Renten trekkes fra i oppgjøret.

Kreditrente 3,30 % p.a. (følger Nibor)

Renten beregnes for innestående fra kjøper fra det tidspunkt innbetaling skjer og frem til beløpet benyttes til oppgjør av fiskekjøp, eventuelt til beløpet utbetales.  Renter beregnes og godskrives månedlig.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.