Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv 1 - 2024
Sirkulærbrev 10 - 2023 | Gjeldende fra: Aug 07, 2023

Sirkulær 10 - 2023 - Gjeldende rentesatser

Ålesund, 7. august 2023
Sveinung Flem Adm. dir.

Til fiskere, rederier og kjøpere.

Gjeldende rentesatser

Følgende rentesatser gjelder fra 01.07.2023 og inntil videre:

Forsinkelsesrente 11,75 % p.a. (følger rente som fastsettes med hjemmel i forsinkelsesrenteloven)

Renten beregnes for perioden etter ordinært forfall (30 dager fra fakturadato) og frem til betaling mottas fra kjøper. Renten beregnes og faktureres månedlig.

Forskuddsrente 8,75 % p.a. (endringen gjelder for forskudd som utbetales etter 07.08.2023)

Renten beregnes for perioden fra forskudd utbetales fisker/reder og frem til ordinær oppgjørsdato.

Renten trekkes fra i oppgjøret.

Kreditrente 4,50 % p.a. (følger Nibor)

Renten beregnes for innestående fra kjøper fra det tidspunkt innbetaling skjer og frem til beløpet benyttes til oppgjør av fiskekjøp, eventuelt til beløpet utbetales. Renter beregnes og godskrives månedlig.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.