Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv 13 - 2023
Sirkulærbrev 8 - 2023 | Gjeldende fra: Jun 20, 2023

Norsk leverandørerklæring på seddel – utfyllende informasjon

Ålesund, 20. juni 2023
Sveinung Flem, Adm. dir.

Vi viser til vårt sirkulære 5 – 2023 Sirkulærbrev 5 - 2023, Norsk leverandørerklæring på seddel – endring (surofi.no) der vi informerte om endring i praksis for utstedelse av nasjonal leverandørerklæring på seddel.

Vi informerte samtidig om at opprinnelsesreglene er i ferd med å endres ved at besetningens nasjonalitet ikke lenger får relevans for opprinnelse og at dette nå er innarbeidet i en del sentrale handelsavtaler. Vi har i etterkant fått en del henvendelser om hvilke handelsavtaler som fortsatt har besetningskrav.

Sjømat Norge har etter kontakt med Tolletaten fått opplyst at krav til nasjonalitet på mannskap fortsatt gjelder i EFTAs handelsavtaler med Mexico og Filippinene, og i Fiskebrevet mellom Norge og EU. https://www.toll.no/no/varer/fisk/eksport-av-fisk/eksportor/  

I avtalen med Mexico er mannskapskravet formulert slik at 75 pst av mannskapet (inkl offiserene) og alle offiserene må være borgere i EFTA eller Mexico. I Fiskebrevet er kravet at 75 prosent av mannskapet (inkludert offiserene) og alle offiserer må være norske eller EU-borgere. Det er verdt å merke seg at innbyggere på Færøyene har dansk pass og defineres som EU-statsborgere.

Fiskebrevet mellom Norge og EF ble inngått i 1973. Etter at vi fikk EØS-avtalen ble det meste av tollfordelene i Fiskebrevet utlignet av vilkårene i EØS. For fryste fileter er det imidlertid vilkårene i Fiskebrevet som fortsatt gir lavest toll til EU. For filet av hvitfisk (inkl flyndrefisk) er tollsatsen 0,9 prosent, mens for fryst filet av pelagisk fisk er tollsatsen 3 prosent. For å bruke denne tollpreferansen i handelen med EU må man derfor oppfylle mannskapskravet.

I handelen med alle andre land, der Norge/EFTA har frihandelsavtaler er det de alternative reglene, den såkalte "flaggregelen" som styrer opprinnelsen, altså at fisken er fangsta av et norsk fartøy.

I avtalen med Mexico er der for øvrig en spesialbestemmelse som gjør at klippfisk av torsk og lange som er produsert i Norge kan få norsk opprinnelse selv om råvaren ikke kvalifiserer til norsk opprinnelse (for eksempel fordi fartøyet ikke oppfyller vilkårene for mannskapenes nasjonalitet som nevnt ovenfor).  

Vi presiserer at ved utfylling av feltene «Mannskap (antall)» «Herav norsk» på seddel, som vi orienterte om i sirkulære 5 – 2023, så er det hele mannskapet inklusive offiserer som skal telle med.  Med «norsk» menes norsk statsborger.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.