Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 13 - 2021 | Gjeldende fra: Jul 21, 2022

MSC-sertifikatet for torsk innenfor 12 nm opphører fra og med 15. august 2021

Ålesund, 21. juli 2021
Sveinung Flem Adm. dir.

Marine Stewardship Council (MSC) er en global bærekraftstandard for sjømat. En rekke norske fiskerier er sertifisert i henhold til denne standarden, herunder også fisket etter torsk og hyse nord for 62°N.

MSC-sertifisering av det samlede norske fisket etter torsk og hyse nord for 62°N utløp 26. april 2021. Fornyet MSC-sertifikat etter denne datoen gjaldt i utgangspunktet kun for fangster tatt utenfor 12 nautiske mil. For hyse ble sertifikatet utenfor 12 nautiske mil fornyet, men bortfalt for fangster innenfor 12-mila med virkning fra og med 27. april 2021. Som følge av en klage ble MSC-sertifikatet for torsk (både innenfor og utenfor 12 nautiske mil) forlenget inntil videre.

Denne midlertidige forlengelsen opphører fra og med 15. august 2021. Fra dette tidspunkt vil MSC-sertifikatet på torsk (som for hyse) bare gjelde for fangst utenfor 12 nautiske mil. Vi minner om at det er landingstidspunktet som legges til grunn. Fisk som er landet innen dette tidspunktet, beholder MSC-sertifiseringen selv om den omsettes senere og uavhengig hvor i verdikjeden den befinner seg.

Dokumentasjon fra landingsseddel/sluttseddel er avgjørende for den videre oppfølgingen av MSCkravet. Videre følger krav om fysisk adskillelse av sertifisert og ikke-sertifisert råstoff til bedriftens egne Chain of Custody (CoC) avtaler de måtte ha med MSC. Vi anbefaler alle bedriftene å gå gjennom sine internrutiner, og eventuelt snakke med sitt CoC revisjonsselskap for å sikre at den nødvendige sporbarheten er ivaretatt.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.