Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 9 - 2023 | Gjeldende fra: Jun 27, 2023

Føringsordninger 2023

Ålesund, 27. juni 2023
Sveinung Flem Adm.dir

Surofi har for 2023 fått godkjenning fra Nærings- og fiskeridepartementet til å videreføre to føringsordninger.

1. Transport av krabbe til produksjonsanlegg

Til delvis dekning av transportkostnader fra mottak til produksjonsanlegg blir det betalt et føringstilskudd på inntil kr 1,00 per kg for føring av krabbe til aktuelle kjøpere.

Før utbetaling av tilskudd må kjøper eller mottaksanlegg fremlegge oversikt over transportkostnadene (inklusive pakkegodtgjørsle til mottaksanlegg) med henvisning til underliggende fakturaer fra transportør. Transporterte kvantum fra hvert mottaksanlegg må fremgå.

2. Transport av ubearbeidet ferskfisk fra mottaksanlegg til produksjons- eller innfrysingsanlegg

Ordningen gjelder for mottaksanlegg som bare driver ferskfiskpakking for salg til eksport eller innlandsmarkedet, som videreselger ubearbeidet fisk til annen anvendelse eller til innfrysing ved et annet produksjons-/innfrysingsanlegg innenfor Surofis distrikt. Tilskudd ytes med inntil kr 0,50 per kg, begrenset av dokumenterte transportkostnader. Ordningen vil bare gjelde transport av fersk blåkveite.

Før utbetaling av tilskudd må kjøper eller mottaksanlegg fremlegge oversikt over transportkostnadene med henvisning til underliggende fakturaer fra transportør. Tilsvarende må de kvantum som det søkes tilskudd for, dokumenteres ved faktura til den bedriften som kjøper fisken eller som skal fryse den inn.

Eventuell søknad om føringstilskudd med dokumentasjon som beskrevet over må innsendes til Surofi månedlig.

Ordningene finansieres av bevilgning fra statsbudsjettet i kombinasjon med inntrukne midler som er godkjent til føring. Vi tar forbehold om at ordningene vil opphøre når eller dersom den godkjente rammen til ordningene blir brukt opp.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.