Sirkulærbrev er utgått og erstattet av Rundskriv -
Sirkulærbrev 9 - 2022 | Gjeldende fra: Oct 24, 2022

Emballasjekrav for sjøfryste produkter som skal eksporteres til Kina

Ålesund, 24. oktober 2022
Vidar Naalsund, Salgssjef
Bakgrunn

En rekke norske fiskefartøy har produsentgodkjenning for det kinesiske markedet. Dette sirkulæret retter seg mot kjøp av fangst fra slike fartøy.

For sjøfrosne produkter som skal eksporteres til Kina varierer emballasjekravene avhengig av om varene skal eksporteres direkte på forbrukermarkedet i Kina eller ei, se nærmere omtale på Mattilsynets nettsider.

For å tydeliggjøre hvordan varene er emballert og dermed hvilke segmenter av det kinesiske markedet varene kan eksporteres til, har Surofi innført nye emballasjekategorier.

Erfaring viser at eksport av varer som ikke oppfyller relevante kinesiske krav kan utløse betydelige reaksjoner. Varepartier kan bli destruert og godkjente virksomheter risikerer å miste produsentgodkjenningen sin. Det er derfor svært viktig at alle kjøpere i første hånd er oppmerksomme på hvilken emballering varene selges med og betydningen dette har for hvilke markedssegmenter i Kina varene kan eksporteres til.

Kinesiske emballasjekrav for sjøfryste produkter

Kravene til inner- og ytteremballering av sjøfrosne produkter fremstår noe uklare, men basert på nyere dialog mellom norske og kinesiske myndigheter i tilknytning til en avvikssak, legger Surofi til grunn at følgende gjelder:

1) Varer som eksporteres direkte på forbrukermarkedet i Kina

Kravet om inner- og ytteremballasje må overholdes på blokk/enhetsnivå. Det vil si at hver blokk/enhet må ha to lag med emballering som oppfyller følgende krav:

  • Ytteremballasjen skal være fullstendig/hel og robust
  • Inneremballasjen skal være fullstendig/hel, ikke giftig og ikke skadelig
  • Ytter- og inneremballasjen skal merkes med etikett.
2) Varer som ikke eksporteres direkte på forbrukermarkedet i Kina

Paller og kontainere kan brukes som ytteremballasje. Det vil si at hver blokk/enhet kun trenger å ha ett lag med emballering (inneremballasje) som oppfyller følgende krav:

  • Emballasjen skal være fullstendig/hel, ikke giftig og ikke skadelig
  • Emballasjen skal merkes med etikett
Ny emballasjekategori

Surofi har innført en ny emballasjekategori for å tydeliggjøre varenes emballering på blokk/enhetsnivå. For produkter som tilfredsstiller kravene til tolagsemballering som nevnt under pkt 1) foran, benyttes følgende emballasjekategori på landings-/sluttseddel:

" ½ blk i sekk og innerpose 25 kg. !

Surofi understreker at det kun er varer med tolagsemballering på blokk/enhetsnivå som kan eksporteres direkte på forbrukermarkedet i Kina. Varer som ikke oppfyller slike krav må ikke eksporteres direkte på forbrukermarkedet i Kina.

Denne forskriften er bare tilgjengelig som PDF-vedlegg.