Auksjonsregelverk

Gjeldende auksjonsregelverk for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (SUROFI).

Ålesund, 16. desember 2014
Sveinung Flem, Adm.dir
Vidar Naalsund, Salgssjef

Se i tillegg Rundskriv 3 - 2021 som omhandler regelverk for auksjonsplikt på sei og torsk for fartøy som fryser hele eller deler av fangsten om bord.

1.  Innmelding

Rederier som skal losse fisk til lager, skal i god tid, minimum 24 timer før landing, melde inn fangsten til Surofi. Innmeldingen skal inneholde oversikt over kvantum, hovedfangst og lossested.  

2. Lossested

Lossested for fangst som skal bys ut på auksjon i henhold til disse bestemmelser, må være godkjente nøytrale fryselagre.  Oversikt over aktuelle lagersteder finnes på Surofis hjemmesider eller opplyses ved henvendelse til Surofi.  

3. Landingsseddel

Lagersted er ansvarlig for innveiing av landede fangster, og skal på basis av innveid kvantum utfylle og oversende lagets landingsseddel elektronisk (underskrevet original seddel ettersendes i brev). Landingsseddelen skal være fullstendig (alle rubrikker) og korrekt utfylt og underskrives av representanter for rederiet og lagerstedet.

Når fartøyet har fisket i flere kvoteområder på samme tur, skal det utfylles en landingsseddel for hvert område.  Fangstdagbokens turnummer skal påføres landingsseddel før fartøyet forlater lossestedet.

For øvrig henvises til forskrift J-281-2014 om landings- og sluttseddel, gyldig fra 1. januar 2015.

4.  Utgiftsfordeling rederi/kjøper

Kostnader til lossing, inn på lager, innveiing, eventuell Palle boks samt lagerleie for losseuke (korttidsleie) dekkes av fisker.  Dersom salgstidspunktet faller senere enn nevnte grunnlag for korttidsleie, må fisker også dekke ytterligere lagerleie frem til salgstidspunkt.  Fisker er også ansvarlig for forsikring av varepartiet inntil salget er gjennomført.  Kjøper dekker kostnader ut av lager, paller, krympeplast, transport, forsikring og lagerleie påfølgende uke etter salgstidspunkt.

Avtalt pris for ombordfryste produkter gjelder for levert vekt uten fratrekk for vann.  Det er en forutsetning at varene skal være innfrosset om bord etter forsvarlig avsiling etter vasking og uten tilsetting av noen form for glasering.  Dersom det ved levering oppstår tvist om vanninnhold, må dette beregnes på grunnlag av tineprøve.

5.  Tineprøver

Fangstene auksjoneres med basis i fangstsortering foretatt om bord i fartøy, fortrinnsvis slik vektprøver for fastsettelse av gjennomsnittsvekt er tatt om bord før innfrysing.  Etter behov kan Surofi anmode fryselager om under lossing å ta ut tineprøver for kontroll av sortiment, der fiskeslag og antall blokker utpekes av laget i samråd med reder.

6.  Auksjon

Surofi kan i samarbeid med reder dele opp auksjon av fangsten i flere pakker.  Utbudet skjer pr e-post til interesserte kunder.  Utbudene påføres tidsfrist for budgivning. Startpris og akseptpris påføres utbudet.

Auksjonsresultatet er bindende både for fisker og kjøper dersom

  1. 1: oppnådd pris er lik eller over rederis akseptpris
  2. 2: reder aksepterer å selge til gjeldende bud under akseptpris

Dersom høyeste bud på auksjonen er under reders akseptpris kan reder velge å ikke ta fast på budet. Reder står fritt til å by ut partiet på ny auksjon. Reder kan alternativt forhandle med aktuelle kjøpere om salg av partiet. Kjøper som hadde høyeste bud på siste auksjon av partiet skal i slike tilfeller ha fortrinn i 24 timer til å kjøpe paritet til den pris reder aksepterer.

7.  Salgsbekreftelse

Straks salget er avsluttet, mottar kjøperen salgsbekreftelse fra Surofi.  Denne skal kjøper umiddelbart godkjenne elektronisk til Surofi.  Dersom kjøper ikke på forhånd har ordnet med betalingsgaranti, er salgsbekreftelsen ikke bindende for selger før oppgjør eller garanti for oppgjør er mottatt.  Dersom oppgjør eller garanti for oppgjør ikke foreligger senest virkedagen etter auksjonsdagen, kan partiet tilbys kjøper med nest høyeste bud.  Surofi kan imidlertid avgjøre om det i slike tilfeller er hensiktsmessig å avholde nytt utbud.  Opprinnelig kjøper er forpliktet til å dekke prisdifferanse mellom sitt eget og nest høyeste bud, eventuelt prisfall som følge av at partiet legges ut på ny auksjon.

8. Frigivelse

For kjøpere som på forhånd har ordnet med betalingsgaranti,vil Surofi gi melding om frigivelse til lagersted så snart salgsbekreftelsen ergodkjent av kjøper. For kjøpere der slik betalingsgaranti ikke foreligger påforhånd, vil frigivelse først bli sendt når oppgjør eller garanti for oppgjørforeligger.

9.  Sluttseddel

Når partiet er frigitt fra lager, vil Surofifylle ut sluttseddel på vegne av kjøper. Surofi har for lagersalg gitt dispensasjon fra kravet om underskrift fraden som har fisket, jfr. Forskrift om landings- og sluttseddel §8, 4. ledd.Sluttseddelen oversendes kjøper og selger.

10. Reklamasjon

Dersom varene ikke er i samsvar medinngått salgsavtale, er fisker/reder selv ansvarlig for eventuellereklamasjoner. Eventuelle reklamasjoner framsettes skriftlig fra kjøper til fisker/rederi med kopi til Sunnmøre ogRomsdal Fiskesalslag uten ugrunnet opphold og senest innen 14 dager etter atsalgsbekreftelsen ble utstedt. Det er en forutsetning at eventuell reklamasjonframsettes mens varen ennå befinner seg på lager i Norge tilgjengelig forinspeksjon. I samsvar med dette påhviler det kjøper en plikt til å undersøkevaren innen tidsfristen og/eller før varen tas ut av lager for eksport. Kjøperkan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde ha oppdaget ved undersøkelsenmed mindre leverandør har opptrådt grovt uaktsomt. Kjøper som vil reklamereskal gjøre dette direkte til fisker, slik at fartøyet kan være representert vedkontrollinspeksjon av partiet. I særlige tilfeller hvor der kjøper ikke harmulighet til å undersøke fangsten innen fristen, kan fristen forlenges avtalemed rederi og Surofi. Eventuell korrigering av landingsseddel (og evt.sluttseddel) som følge av reklamasjon skal utføres av laget i henhold tilavtale mellom kjøper og selger.

Se ellers Surofis forretningsregler §-28.

Rundskriv 3 - 2021 | Gjeldende fra: 6. juni, 2022

Regelverk for auksjonsplikt på sei og torsk for fartøy som fryser hele eller deler av fangsten om bord

Ålesund, 15. desember 2021
Sveinung Flem, Adm.dir
1. HJEMMEL

I henhold til Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) av 21. juni 2013 § 8 skal førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser skje gjennom eller med godkjenning av et fiskesalgslag.

Med hjemmel i fiskesalgslagslovens § 10 kan salgslagene avgjøre hvilke omsetningsformer som kan benyttes og tilhørende salgsvilkår. Dette rundskrivet beskriver de spesielle salgsvilkår som Surofi har fastsatt i forbindelse med innføring av auksjonsplikt for sei og torsk. Rundskrivet gjelder for fiskefartøy som fryser hele eller deler av fangsten om bord.

2. FORHOLDET TIL GJELDENDE RUNDSKRIV

Surofi har tidligere fastsatt regelverk for lagersalg (auksjon av fisk fra lagersted på land), jfr Rundskriv 1 – 2014, Regelverk for kortsiktige kontrakter, jfr Rundskriv 1 – 2016 og Regelverk for langsiktige kontrakter, jfr Rundskriv 2 – 2016. Disse vil fortsatt gjelde. Ved eventuell motstrid har regelverket i nærværende rundskriv forrang.

3. AUKSJONSPLIKT FOR TORSK OG SEI

Som en prøveordning pålegges reder, for produkter som er sløyd og hodekappet (uavhengig av type kutt) og fryst om bord, å tilby minst 50 % av de fastsatte kvoter av torsk og sei på auksjon på de vilkår som fremgår nedenfor.

4. KVOTER SOM OMFATTES AV AUKSJONSPLIKTEN

Følgende kvoter omfattes av auksjonsplikten:

  • For torsk og sei nord for 62 grader nord legges til grunn den endelig fastsatte garanterte kvoten for året. Dersom kvoten ikke fangstes fullt (for eksempel ved at reder slumper fra seg), forutsettes at auksjonsplikten er oppfylt for faktisk fangst.
  • For sei sør for 62 grader nord legges fangst til grunn ved at auksjonsplikten etter hver landing skal være oppfylt på landet kvantum hittil i året.
  • Auksjonsplikten gjelder alle kvotesett som utnyttes i de nevnte fiskerier, også om disse utnyttes ved bruk av leiefartøy, slumpfiskeordning eller lignende
  • Auksjonsplikten gjelder ikke separate kvoter i andre lands soner (for eksempel Flemish Cap, Grønland), forskningskvoter eller lignende.
  • Auksjonsplikten gjelder ikke ferske landinger. Slike landinger trekkes eventuelt fra beregningsgrunnlaget for auksjonsplikten.
  • Fisk som omfattes av tilbudsplikt etter forskrift om leveringsplikt for torsketrålere omfattes også av auksjonsplikten her dersom den ikke er solgt under tilbudsplikten.

Fisk som er solgt under tilbudsplikten trekkes eventuelt fra beregningsgrunnlaget for auksjonsplikten. Ved eierskifte innenfor kvoteåret (inkl eventuell strukturering) overtar kjøper status for oppfyllelse av auksjonsplikten for overtatt(e) kvotesett fra selger og må sørge for at auksjonsplikten blir oppfylt samlet for hele året.

5. AUKSJONSREGELVERKET – START- OG AKSEPTPRISER

Salgslagene beregner en felles referansepris («dynamisk markedspris») basert på oppnådd vektet snittpris fra auksjon og kontrakter i de aktuelle salgslag over siste tidsperiode (normalt 2 uker). Referanseprisen beregnes for hvert enkelt produkt/redskap og oppdateres daglig.

For fisk som omfattes av auksjonsplikten er det fastsatt to alternative sett av regler for gjennomføring av salget (nedenfor beskrevet som alternativ 1 og 2). Reder avgjør for hvert enkelt salg hvilket av disse to regelsettene han ønsker å benytte seg av:

Alternativ 1 – Akseptpris settes lik eller lavere enn referansepris. Reder velger å sette akseptprisen i auksjonen lik eller lavere enn referanseprisen. Startpris i auksjonen kan settes lik akseptpris, men reder kan velge å sette denne lavere. Hvis auksjonen ikke fører til salg, tilbakeføres partiet til fri disposisjon for rederi. Rederi kan da velge å skrive kontrakt eller ta partiet ut på ny auksjon.

Alternativ 2 – Akseptpris settes høyere enn referansepris. Reder velger å sette akseptpris høyere enn referanseprisen. Startprisen kan ikke settes høyere enn referanseprisen. Hvis auksjonen ikke fører til salg, tilbakeføres partiet til rederi, men med følgende heftelser:

  1. Hvis det har kommet bud på auksjonen (under akseptpris) og reder ikke tar fast, kan reder velge mellom å ta fisken ut på ny auksjon eller skrive kontrakt. Dersom det er aktuelt å skrive kontrakt, har budgiver med høyeste bud i auksjonen forkjøpsrett til partiet. Dersom reder har forhandlet med annen kjøper om kontrakt, har budgiver med forkjøpsrett adgang til å tre inn i denne kontrakten. Forkjøpsretten er gjeldende 3 uker fra auksjonsdato. Dersom det kommer et konkurrerende bud i løpet av denne 3 ukers perioden, må budgiver med forkjøpsrett gi svar i løpet av 6 arbeidstimer (der arbeidstid defineres som tidsrommet 08:00 – 16:00).
  2. Hvis det ikke har kommet bud på auksjonen, kan reder skrive kontrakt på eller over startpris. Alternativt må partiet legges ut på ny auksjon. Heftelsen er ikke tidsbegrenset.
6. OPPFØLGNING AV AUKSJONSPLIKTEN

Auksjonsplikten vil bli fulgt opp på fartøynivå gjennom året, i dialog med rederi. Auksjonsplikten gjelder uavhengig av landingssted i Norge eller utlandet og følges opp på aggregert nivå ved utveksling av landings- og omsetningsdata mellom de aktuelle salgslag. Salgslaget i det distrikt hvor fartøyet er registrert i merkeregisteret, har ansvaret for å holde samlet oversikt om oppfyllelsen av auksjonsplikten til enhver tid og informere reder. Oppfyllelsen av auksjonsplikten måles ut fra rundvekten i henhold til fastsatte omregningsfaktorer på de produkter som reder tilbyr på auksjon. Avregningsperioden er for hvert enkelt kvoteår.

Rederiene har ansvar for at auksjonsplikten oppfylles. Surofi vil i samarbeid med øvrige aktuelle salgslag og i nær dialog med rederne bidra til at auksjonsplikten er oppfylt ved årets slutt. Fartøy med lav auksjonsandel kan bli fratatt muligheten til alternativ omsetning (kontrakt) mot slutten av året dersom Surofi anser det nødvendig for å nå opp i 50 % auksjonsandel. Dersom det likevel skulle oppstå situasjoner som gjør at kvantum tilbudt på auksjon ikke når 50 %, vil det for vedkommende rederi bli fastsatt en høyere auksjonsandel i det påfølgende år.

7. IVERKSETTELSE

Regelverket i dette rundskrivet gjelder for fangst som landes fra og med kvoteåret 2022.