Forretningsregler

Gjeldende forretningsregler for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (SUROFI).

Sist endret: 12.12.2023

KAPITTEL 1 FORMÅL, GRUNNLAG OG VIRKEOMRÅDE

§ 1 Formål

Disse forretningsregler angir de sentrale salgsvilkår for landing og førstehåndsomsetning av fangst gjennom eller med godkjenning av Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (heretter Surofi).

§ 2 Rettslig grunnlag og tilknytning

Forretningsreglene er hjemlet i lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, «fiskesalslagslova» (21.6.2013 nr. 75) § 10.

Utfyllende bestemmelser er inntatt i rundskriv og sirkulærbrev utferdiget av Surofi.

Forretningsreglene og slike utfyllende bestemmelser utgjør til sammen Surofis alminnelige salgsvilkår.

De alminnelige salgsvilkår bygger på bestemmelser i eller i medhold av lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar, (21.6.2013 nr. 75), lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (6.6.2008 nr. 37) og lov om kjøp (13.5.1988 nr. 27).

Surofis alminnelige salgsvilkår kan etter avtale også komme til anvendelse for omsetning som faller utenfor fiskesalslagslova.

§ 3 Geografisk virkeområde

Forretningsreglene gjelder i Surofis distrikt, strekningen fra grensen mellom Nordmøre og Romsdal til fylkesgrensen mellom Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

§ 4 Saklig virkeområde

Surofis forretningsregler regulerer landing og førstehåndsomsetning av fangst som landes i Surofis distrikt av norsk eller utenlandsk fiskefartøy, og uten hensyn til hvor fangsten er tatt.

Forretningsreglene gjelder også for førstehåndsomsetning på fiskefeltet eller underveis til norsk havn fra norsk fiskefartøy som er registrert hjemmehørende i Surofis distrikt, og for fangster som slikt fiskefartøy selv bringer til utenlandsk havn eller til utenlandsk fartøy.

Forretningsreglene kommer også til anvendelse på sjøltilvirket vare.

§ 5 Definisjoner

I disse forretningsregler menes med:

  1. fangst; råfisk og andre marine arter, samt deler, produkter og biprodukter av marine arter som Surofi er ansvarlig for omsetningen av etter § 1 tredje ledd i forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressurar (20.12.2013 nr. 1665), eller som det er avtalt omsetning gjennom Surofi for.
  2. leverandør; en fisker eller fanger som lander eller omsetter fangst i Surofi’s distrikt.
  3. kjøper; kjøper registrert i Fiskeridirektoratets kjøperregister, herunder en oppdretter som kjøper levende fangst fra fisker.
  4. mottaker; en kjøper i henhold til definisjonen i § 5 c eller et nøytralt mottaks- og lageranlegg.
  5. egenovertakelse; førstehåndsomsetning av egen fangst av leverandør som står i Fiskeridirektoratets kjøperregister.
  6. tilvirking; en av Surofi godkjent form for konservering av fangsten som gjør den egnet for videre lagring.
  7. sjøltilvirking; leverandørs tilvirking av egen fangst.
  8. sluttseddel; salgsdokument utferdiget av Surofi med hjemmel i forskrift om landings- og sluttseddel (6.5.2014 nr. 607), som inneholder omsetningsopplysninger og danner grunnlag for oppgjøret gjennom Surofi og ressurs- og omsetningskontroll.
  9. landingsseddel; dokument utferdiget av Surofi med hjemmel i forskrift om landings- og sluttseddel (6.5.2014 nr. 607), som inneholder opplysninger om fangster som landes uten samtidig omsetning, og danner grunnlag for ressurs- og omsetningskontroll.
  10. omsetning; kjøp og salg av fangster i første hånd mellom leverandør og kjøper, herunder egenovertakelse.

KAPITTEL 2 SUROFIS KOMPETANSE, LEVERANDØR, KJØPER OG MOTTAKERS RETTIGHETER OG PLIKTER I FORHOLD TIL SUROFI

§ 6 Retten til å tilvirke, omsette og utføre fangster

Innenfor Surofis distrikt er det forbudt å tilvirke, omsette eller utføre fangst som Surofi er ansvarlig for omsetningen av etter § 1 tredje ledd i forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (20.12.2013 nr. 1665), dersom fangsten ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av Surofi. Surofi kan i særlige tilfelle dispensere fra forbudet.

Surofi fastsetter både tillatte omsetningsformer for førstehåndsomsetningen og de nærmere bestemmelser for gjennomføringen av omsetning, tilvirkning og utførsel.

§ 7 Kontroll med fangster som landes uten at omsetning finner sted

Surofi kan fastsette bestemmelser for gjennomføring av kontroll med fangster som blir landet uten at omsetning finner sted, herunder fangster overført fra fiskefartøy til annet fartøy eller overført til oppdrett eller havbeite, jf. forskrift om landings- og sluttseddel (6.5.2014 nr. 607).

For å sikre effektiv kontroll med landinger som omfattes av denne bestemmelse, må slike landinger forhåndsgodkjennes av Surofi.

§ 8 Midlertidig forbud mot fangst og dirigering av fangster

Surofi kan nedlegge midlertidig forbud mot fangst eller påby innskrenkninger i fisket i henhold til fiskesalslagslova § 13.

Denne myndighet gjelder i forhold til fangster som skal bringes i land i Surofis distrikt, fangster som omsettes i første hånd på fiskefeltet og underveis til norsk havn fra fiskefartøy som er registrert hjemmehørende i Surofis distrikt, eller fangster som slike fartøy selv bringer til utenlandsk havn eller til utenlandsk fiskefartøy.

Surofi kan også foreta dirigering av fangster i henhold til fiskesalslagslova § 14.

Surofi bestemmer i det enkelte tilfelle hvordan dirigering, forbud eller innskrenkning i fisket skal gjennomføres, og besørger nødvendig kunngjøring av bestemmelsene. Under dirigering er det verken tillatt å levere eller motta fangst uten forhåndsgodkjenning fra Surofi.

§ 9 Føringsordninger

Surofi kan iverksette føringsordninger med tilskudd. Nærmere bestemmelser gis ved rundskriv.

§ 10 Minstepris og prisutjamning

Surofi avgjør hvorvidt det skal fastsettes minstepris for råfisk m.v., og eventuelt hvordan minsteprisfastsettelsen skal gjennomføres. Minsteprisfastsettelse skal som hovedregel skje etter drøftelser med representanter for aktuelle kjøpergrupper.

Det er ikke tillatt for leverandør og kjøper å omsette fangster i første hånd, herunder sjøltilvirkede varer og egenovertatt fangst, til lavere priser enn Surofis minstepriser. Surofi kan dispensere fra dette forbudet.

Når forholdene tilsier det, kan Surofi gjøre vedtak om prisutjamning eller andre ordninger til leverandør, og utferdige bestemmelser til gjennomføring av vedtaket.

§ 11 Leverandørs tilrettelegging for omsetnings- og ressurskontroll

Leverandør skal melde inn fangster til Surofi i henhold til nærmere bestemmelser i rundskriv, herunder ved utsatt omsetning, auksjon, egenovertakelse og sjøltilvirking. Det samme gjelder for perioder med fangstdirigering.

Leverandør skal overholde gjeldende minsteprisbestemmelser, kontrollere og overvåke måling og veiing av levert kvantum og påse korrekt utfylling av landings- og sluttsedler.

Leverandør skal gi Surofis ansatte/representanter de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av ressurs- og omsetningskontroll.

Lagets ansatte/representanter har taushetsplikt om drifts- eller forretningsforhold som de har fått kjennskap til. Tilsvarende taushetsplikt gjelder lagets tillitsmenn som måtte motta slike opplysninger.

§ 12 Godkjenning av kjøper og anlegg

Enhver som vil kjøpe fangster, må være registrert som kjøper av Fiskeridirektoratet. Etter slik godkjenning får kjøper nødvendig adgang til utstedelse av sluttsedler. Det er forbudt å overdra retten til å utstede sluttsedler til andre. Når kjøp av fangst innstilles, eller kjøperregistreringen bortfaller eller blir suspendert, opphører retten til å utstede sluttsedler.

Nøytrale mottaks- og lageranlegg som benyttes i forbindelse med utsatt omsetning av råstoff m.v. må være godkjent av Mattilsynet og registrert hos Surofi. Surofi kan fastsette egne bestemmelser for anlegg som brukes ved slik utsatt omsetning.

§ 13 Krav til mottakers vekter, utfylling av sedler og tilrettelegging for omsetnings- og ressurskontroll

Mottaker plikter å nytte vekter og mål som til enhver tid er justert og godkjent etter lov om måleenheter, måling og normaltid (26.1.2007 nr. 4) med tilhørende forskrifter.

Mottaker er ansvarlig for korrekt utfylling av landings- eller sluttsedler. Surofis krav til utfylling og innsending av seddelmateriell er nærmere beskrevet i rundskriv. Brudd på bestemmelsene meldes til Fiskeridirektoratet Region Nordland som kan vedta bortfall av kjøpergodkjenning i henhold til forskrift om registrering som kjøper av fangst (26.11.2010 nr. 1475) § 8.

Mottaker plikter å gi og bidra til at Surofi får tilgang til de oppgaver og opplysninger angående mottak, kjøp, tilvirking, pakking, videresalg og lager av råfisk m.v. omfattet av Surofis enerett til førstehåndsomsetning, som anses nødvendig for utføring av Surofis kontrolloppgaver.

Lagets ansatte/representanter har taushetsplikt om drifts- eller forretningsforhold som de har fått kjennskap til. Tilsvarende taushetsplikt gjelder lagets tillitsmenn som måtte motta slike opplysninger.

§ 14 Kjøpers betaling for fangst

Kjøper skal betale for mottatt fangst direkte til Surofi, med mindre annet er særskilt bestemt i forretningsreglene eller av Surofi. Betalingen skal være Surofi i hende innen fastsatte frister.

Forsinket innbetaling medfører rentebelastning. Rentesatsen fastsettes av Surofi.

Enhver betaling for produkter underlagt Surofis omsetningsordning skal avregnes av kjøper ved hjelp av Surofis sluttseddelformular. Utfylling og innsending kan skje elektronisk. Det kan ikke uten medhold av særskilt bestemmelse fra Surofi gjøres noe unntak for godtgjørelse som benevnes tilleggsytelser, frakttillegg, arbeidsgodtgjørelse eller annet. For tilleggsbetaling som avgjøres og utbetales etter at ordinær sluttseddel er utstedt og innsendt, må det utstedes og innsendes tilleggsseddel ved hjelp av Surofis vanlige sluttseddelformular med henvisning til det tidligere sluttseddelnummer tilleggsbetalingen gjelder.

§ 15 Sikkerhet for riktig betaling

Registrerte kjøpere er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling for mottatt fangst. Surofi avgjør på hvilken måte og med hvilken størrelse sikkerheten skal stilles.

Dersom kjøper ikke stiller fastsatt garanti, kan Surofi med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som kjøper.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak om suspensjon. Vedtak om suspensjon kan påklages etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (10.2.1967) kapittel VI.

Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klage på vedtak om suspensjon har ikke oppsettende virkning.

Vedtak om suspensjon opphører fra det tidspunkt Surofi bekrefter overfor Fiskeridirektoratet Region Nordland at kjøper stiller garanti som krevd av Surofi.

§ 16 Oppgjør til leverandør

Leverandør er garantert oppgjør fra Surofi forutsatt at fangsten er innmeldt og sluttseddel er skrevet.

Leverandør skal ha oppgjør for fangsten etter levering innen den frist som til enhver tid er fastsatt av Surofi for oppgjør gjennom laget. Leverandør har krav på renter ved forsinket oppgjør. Rentesatsen fastsettes av Surofi.

§ 17 Forskudd

Leverandør kan få utbetalt forskudd for fangster som er innmeldt til og godkjent omsatt av Surofi. Det kan utbetales forskudd på inntil 95 % av sluttseddelverdien.

Utbetaling kan skje umiddelbart når underskrevet sluttseddel er mottatt av Surofi (kjølsalg) eller når salget er gjennomført (lagersalg). Det forutsettes at sluttseddelen på utbetalingstidspunktet ikke er omtvistet på grunn av reklamasjon e.l.

Forskudd renteberegnes fra utbetalingsdato og frem til ordinær utbetalingsdag. Rentesatsen fastsettes av Surofi.

Sluttavregning fratrukket forskudd og renter vil bli utbetalt etter den til enhver tid gjeldende oppgjørspraksis.

Leverandør som ønsker å benytte seg av forskuddsordningen, må henvende seg til Surofi.

Det kan avtales forskudd for den enkelte fangst eller som en generell ordning.

§ 18 Plikt til etterlevelse og å holde seg informert om Surofis bestemmelser. Kunngjøring.

Leverandør og mottaker som omfattes av Surofis bestemmelser, skal gjøre seg kjent med og overholde gjeldende forretningsregler med tilhørende rundskriv, sirkulærbrev og andre bestemmelser. Leverandør har plikt til å lytte på Kystradioen. Tap som oppstår på grunn av manglende kunnskap om Surofis bestemmelser, når de er kunngjort på foreskreven måte, er leverandørs eller mottakers eget ansvar.

Kunngjøring av Surofis minstepriser og bestemmelser skjer enten ved annonsering i fiskeripresse med henvisning til Surofis internettsider (www.Surofi.no) hvor bestemmelsene er angitt i sin helhet, ved utsendelse i rundskriv/sirkulærbrev og/eller på annen hensiktsmessig måte ut fra bestemmelsenes karakter og omfang.

§ 19 Lagsavgift

Leverandøren er forpliktet til å betale avgifter til Surofi i henhold til de satser som til enhver tid er fastsatt av Surofis representantskap. Gjeldende satser er:

Fersk: 1,10 %
Frossen: 0,69 %
Salta: 0,69 %
Filet/Mel/Farse: 0,28 %
Ombordtilvirkede frosne produkter av skalldyr: 0,28 %

Avgiften skal som hovedregel trekkes fra i leverandørens krav på fangstoppgjør fra Surofi. For fangster hvor det er gjort unntak for oppgjørsordingen, skal kjøper innbetale til Surofi de samme avgifter.

KAPITTEL 3 ALMINNELIGE SALGSBETINGELSER MELLOM LEVERANDØR OG KJØPER

§ 20 Forholdet til kjøpsloven

Det som følger av fiskesalslagslovas bestemmelser, disse forretningsregler og utfyllende bestemmelser gitt i rundskriv og sirkulærbrev, går foran bestemmelsene i lov om kjøp (13.5.1988 nr. 27). For øvrig vil kjøpsloven gjelde som utfyllende bestemmelser i forholdet mellom leverandør og kjøper.

§ 21 Uttreden av forpliktende kjøpsavtale

Når det foreligger en bindende kjøpsavtale, kan partene ikke ensidig tre ut av avtalen med mindre det foreligger et kontraktsbrudd som gir adgang til å heve avtalen etter kjøpsloven.

§ 22 Leveringstidspunktet

Fangsten anses levert når fangsten er stilt til kjøpers disposisjon. Det fremgår av rundskriv for de ulike omsetningsformer når fangsten anses å være stilt til kjøpers disposisjon.

§ 23 Kjøpers adgang til å disponere over fangsten

I de tilfelle der sluttseddel utstedes hos kjøper, har kjøper ikke rett til å disponere rettslig over fangsten før sluttseddel er mottatt av Surofi.

§ 24 Fordeling av kostnader

Med mindre annet fremgår av avtale eller Surofis rundskriv, skal kjøper bære kostnadene med håndtering og lagring av fangsten fra det tidspunkt denne er stilt til kjøpers disposisjon på avtalt leveringssted.

§ 25 Bifangst

Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt med Surofi, er kjøper ved den enkelte levering forpliktet til å avta all fangst, også bifangst, som er omfattet av Surofis enerett til førstehåndsomsetning.

KAPITTEL 4 REKLAMASJON

§ 26 Generelt

Leverandøren er ansvarlig for eventuelle reklamasjoner fra kjøper. Reklamasjoner er et forhold mellom kjøper og leverandør, Surofi er ikke part i reklamasjonssaker.

Korrigeringer av sluttsedler som følge av reklamasjoner, kan kun foretas av Surofi på grunnlag av dokumentert enighet mellom kjøper og leverandør, eller på grunnlag av rettskraftig avgjørelse av reklamasjonsspørsmålet.

Surofi er uten økonomisk ansvar for dekning av krav som følge av reklamasjon.

Det som følger om reklamasjoner av disse forretningsregler og utfyllende rundskriv, går foran kjøpslovens regler.

§ 27 Kjøpers kunnskap, risikoens overgang og tidspunkt for mangel

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper kjente eller burde kjenne til ved kjøpet.

For ferske marine ressurser går risikoen over på kjøperen ved levering til kjøper eller mottak som tar imot fangsten på kjøpers vegne, og for fryste marine ressurser ved utstedelse av salgsbekreftelse fra Surofi.

Ved bedømmelsen av om de marine ressurser har en mangel, skal tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn. Leverandøren er således ansvarlig i forhold til mangler som er oppstått før dette tidspunktet, selv om mangelen først viser seg senere.

§ 28 Ferske marine ressurser

Ved levering av ferske marine ressurser til kjøper skal kjøper straks og i alle tilfelle før leveringen er avsluttet, undersøke mottatte varer. Når ferske marine ressurser skal hentes av kjøper, skal kjøper undersøke varene før de transporteres til kjøpers anlegg. Er ferske marine ressurser videresolgt og skal sendes direkte til tredjemann, skal kjøper undersøke varene før avsendelse.

Etter undersøkelse av mottatte ferske marine ressurser skal kjøper umiddelbart fremme en eventuell reklamasjon. Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kjøper ikke straks etter at kjøper oppdaget den, gir leverandøren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Når det er gått 24 timer etter at risikoen gikk over, jf. § 27 annet ledd, kan det ikke reklameres på skjulte mangler ved ferske marine ressurser.

§ 29 Fryste marine ressurser

Ved kjøp av fryste marine ressurser skal kjøper uten ugrunnet opphold og senest innen 21 dager fra salgsbekreftelse ble utstedt, jf. § 27 annet ledd, ha foretatt undersøkelse av varene og fremmet en eventuell reklamasjon som følge av undersøkelsen.

Undersøkelsen skal som et minimum foretas som en representativ stikkprøvekontroll ved uttak av tineprøver. Det kan i rundskriv fastsettes nærmere bestemmelser om gjennomføring av slik kontroll, herunder om utvelgelsen av prøver, antallet og den nærmere prosess ved tining og undersøkelse av prøvene.

Det skal føres protokoll som dokumenterer hvordan undersøkelse av varene ble foretatt og de funn som ble gjort. Det kan i rundskriv fastsettes nærmere bestemmelser om dokumentering av foretatt undersøkelse.

I særlige tilfelle der kjøper ikke har mulighet til å foreta undersøkelse innen fristen i første ledd, kan denne fristen forlenges etter skriftlig avtale med leverandør. Kopi av slik avtale sendes Surofi.

Etter undersøkelse av fryste marine ressurser skal kjøper umiddelbart fremme en eventuell reklamasjon. Det samme gjelder dersom kjøper på et senere tidspunkt oppdager en mangel som var skjult ved undersøkelsen. Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kjøper ikke straks etter at kjøper oppdaget den, gir leverandøren skriftlig melding som angir hva slags mangel det gjelder. Kopi av reklamasjonen sendes Surofi.

Slik reklamasjon skal uten ugrunnet opphold følges opp med skriftlig angivelse av sluttseddelnummer og hvilke krav som konkret fremmes, samt dokumentasjon av mangelen. Kopi sendes Surofi.

Der kjøper finner grunn til å reise reklamasjonssak mot leverandør, må ikke den delen av fryste marine ressurser som det reklameres på, tas inn i produksjon før reklamasjonssaken er avklart med leverandør. Dersom kjøper mener det er påkrevet at varen kommer i produksjon før reklamasjonssaken er avklart, må det være enighet mellom leverandør og kjøper om den videre prosedyre i saken.

Dersom mangelen først oppdages etter at de fryste marine ressurser er satt i produksjon, skal leverandøren gis rimelig anledning til selv å undersøke varen før produksjonen fortsetter.

Det er en forutsetning for reklamasjon at de fryste marine ressurser befinner seg i Norge og er tilgjengelig for inspeksjon.

Når det er gått tre måneder siden salgsbekreftelse ble utstedt, jf. § 27 annet ledd, kan det ikke reklameres på skjulte mangler ved fryste marine ressurser. Dersom det er inngått avtale om forlenget undersøkelsesfrist etter fjerde ledd, forlenges fristen her tilsvarende.

§ 30 Begrensning av kjøpers tilbakeholdsrett

Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.

Før en utbetaling til leverandøren har skjedd, kan kjøper skriftlig fremsette krav om at den del av kjøpesummen som tilsvarer kravet om prisavslag, ikke skal utbetales til leverandøren.

Denne del av kjøpesummen skal i så fall holdes tilbake av Surofi. Det tilbakeholdte beløp deponeres på særskilt konto inntil reklamasjonsspørsmålet er avgjort.

Hvis kjøper vinner frem, skal kjøper av det deponerte beløp ha et beløp som tilsvarer det endelige prisavslaget med tillegg av påløpte renter av dette prisavslagsbeløpet på deponeringskontoen. Forsinkelsesrenter ut over disse rentene fra deponeringskontoen må kjøper kreve direkte hos leverandøren.

Hvis kjøpers reklamasjon ikke fører frem, skal det deponerte beløp med tillegg av påløpte renter på deponeringskontoen utbetales til leverandøren. Forsinkelsesrenter ut over rentene fra deponeringskontoen må leverandøren kreve direkte hos kjøper.