Reklamasjon

Gjeldende regelverk for reklamasjon for Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (SUROFI). Dette regelverket er en del av Surofis forretningsregelverk, som kan lastes ned i sin helhet ved å klikke på lenken under.

§ 26 Generelt

Leverandøren er ansvarlig for eventuelle reklamasjoner fra kjøper. Reklamasjoner er et forhold mellom kjøper og leverandør, Surofi er ikke part i reklamasjonssaker.

Korrigeringer av sluttsedler som følge av reklamasjoner, kan kun foretas av Surofi på grunnlag av dokumentert enighet mellom kjøper og leverandør, eller på grunnlag av rettskraftig avgjørelse av reklamasjonsspørsmålet.

Surofi er uten økonomisk ansvar for dekning av krav som følge av reklamasjon.

Det som følger om reklamasjoner av disse forretningsregler og utfyllende rundskriv, går foran kjøpslovens regler.

§ 27 Kjøpers kunnskap, risikoens overgang og tidspunkt for mangel

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe kjøper kjente eller burde kjenne til ved kjøpet.

For ferske marine ressurser går risikoen over på kjøperen ved levering til kjøper eller mottak som tar imot fangsten på kjøpers vegne, og for fryste marine ressurser ved utstedelse av salgsbekreftelse fra Surofi.

Ved bedømmelsen av om de marine ressurser har en mangel, skal tidspunktet da risikoen går over på kjøperen legges til grunn. Leverandøren er således ansvarlig i forhold til mangler som er oppstått før dette tidspunktet, selv om mangelen først viser seg senere.

§ 28 Ferske marine ressurser

Ved levering av ferske marine ressurser til kjøper skal kjøper straks og i alle tilfelle før leveringen er avsluttet, undersøke mottatte varer. Når ferske marine ressurser skal hentes av kjøper, skal kjøper undersøke varene før de transporteres til kjøpers anlegg. Er ferske marine ressurser videresolgt og skal sendes direkte til tredjemann, skal kjøper undersøke varene før avsendelse.

Etter undersøkelse av mottatte ferske marine ressurser skal kjøper umiddelbart fremme en eventuell reklamasjon. Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kjøper ikke straks etter at kjøper oppdaget den, gir leverandøren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Når det er gått 24 timer etter at risikoen gikk over, jf. § 27 annet ledd, kan det ikke reklameres på skjulte mangler ved ferske marine ressurser.

§ 29 Fryste marine ressurser

Ved kjøp av fryste marine ressurser skal kjøper uten ugrunnet opphold og senest innen 21 dager fra salgsbekreftelse ble utstedt, jf. § 27 annet ledd, ha foretatt undersøkelse av varene og fremmet en eventuell reklamasjon som følge av undersøkelsen.

Undersøkelsen skal som et minimum foretas som en representativ stikkprøvekontroll ved uttak av tineprøver. Det kan i rundskriv fastsettes nærmere bestemmelser om gjennomføring av slik kontroll, herunder om utvelgelsen av prøver, antallet og den nærmere prosess ved tining og undersøkelse av prøvene.

Det skal føres protokoll som dokumenterer hvordan undersøkelse av varene ble foretatt og de funn som ble gjort. Det kan i rundskriv fastsettes nærmere bestemmelser om dokumentering av foretatt undersøkelse.

I særlige tilfelle der kjøper ikke har mulighet til å foreta undersøkelse innen fristen i første ledd, kan denne fristen forlenges etter skriftlig avtale med leverandør. Kopi av slik avtale sendes Surofi.

Etter undersøkelse av fryste marine ressurser skal kjøper umiddelbart fremme en eventuell reklamasjon. Det samme gjelder dersom kjøper på et senere tidspunkt oppdager en mangel som var skjult ved undersøkelsen. Kjøper taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldended er som kjøper ikke straks etter at kjøper oppdaget den, gir leverandøren skriftlig melding som angir hva slags mangel det gjelder. Kopi av reklamasjonen sendes Surofi.

Slik reklamasjon skal uten ugrunnet opphold følges opp med skriftlig angivelse av sluttseddelnummer og hvilke krav som konkret fremmes, samt dokumentasjon av mangelen. Kopi sendes Surofi.

Der kjøper finner grunn til å reise reklamasjonssak mot leverandør, må ikke den delen av fryste marine ressurser som det reklameres på, tas inn i produksjon før reklamasjonssaken er avklart med leverandør. Dersom kjøper mener det er påkrevet at varen kommer i produksjon før reklamasjonssaken er avklart, må det være enighet mellom leverandør og kjøper om den videre prosedyre i saken.

Dersom mangelen først oppdages etter at de fryste marine ressurser er satt i produksjon, skal leverandøren gis rimelig anledning til selv å undersøke varen før produksjonen fortsetter.

Det er en forutsetning for reklamasjon at de fryste marine ressurser befinner seg i Norge og er tilgjengelig for inspeksjon.

Når det er gått tre måneder siden salgsbekreftelse ble utstedt, jf. § 27 annet ledd, kan det ikke reklameres på skjulte mangler ved fryste marine ressurser. Dersom det er inngått avtale om forlenget undersøkelsesfrist etter fjerde ledd, forlenges fristen her tilsvarende.

§ 30 Begrensning av kjøpers tilbakeholdsrett

Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves.

Før en utbetaling til leverandøren har skjedd, kan kjøper skriftlig fremsette krav om at den del av kjøpesummen som tilsvarer kravet om prisavslag, ikke skal utbetales til leverandøren. Denne del av kjøpesummen skal i så fall holdes tilbake av Surofi. Det tilbakeholdte beløp deponeres på særskilt konto inntil reklamasjonsspørsmålet er avgjort.

Hvis kjøper vinner frem, skal kjøper av det deponerte beløp ha et beløp som tilsvarer det endelige prisavslaget med tillegg av påløpte renter av dette prisavslagsbeløpet på deponeringskontoen. Forsinkelsesrenter ut over disse rentene fra deponeringskontoen må kjøper kreve direkte hos leverandøren.

Hvis kjøpers reklamasjon ikke fører frem, skal det deponerte beløp med tillegg av påløpte renter på deponeringskontoen utbetales til leverandøren. Forsinkelsesrenter ut over rentene fra deponeringskontoen må leverandøren kreve direkte hos kjøper.